Zásady spracúvania osobných údajov v spoločnosti APIPRODUKT s.r.o.

Spoločnosť APIPRODUKT s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Údaje o spoločnosti:

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je spoločnosť APIPRODUKT s.r.o., so sídlom Gottwaldova 68, 991 06 Želovce, IČO: 44 496 273. Našu spoločnosť môžete kontaktovať nasledovne: e-mail adresa: gdpr@apiprodukt.sk a na tel.č.: +421 918 079 221 alebo na tel.č.: +421 47 489 30 41.

2. Osobné údaje spracúvané na konkrétne účely

  1. osobné údaje zákazníkov zo zmluvných vzťahov
  1. osobné údaje kontaktných osôb zákazníkov a dodávateľov v súvislosti so zmluvným vzťahom
  1. osobné údaje z komunikácie so zákazníkmi
  1. osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností

K ďalším spracúvaniam osobných údajov je spoločnosť APIPRODUKT s.r.o. povinná pristúpiť pre splnenie zákonných povinností v oblasti zabezpečenia správy registratúry v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečenie agendy bezpečnosti v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zabezpečenie agendy kontroly pri riešení zistení a skutočností vyplývajúcich z externých kontrol štátnych orgánov na základe platných právnych predpisov Slovenskej republiky, zabezpečenie základných dokumentov o vzniku spoločnosti APIPRODUKT s.r.o. na základe zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Dobu uchovávania osobných údajov určujú jednotlivé platné právne predpisy Slovenskej republiky v nadväznosti na určenie lehôt uloženia v usmerneniach štátnych archívov Slovenskej republiky.

  1. osobné údaje, ktoré sú súčasťou záznamov z bezpečnostných kamier v priestoroch spoločnosti

3. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu

Spracúvanie osobných údajov na základe Vášho udeleného súhlasu umožňuje spoločnosti APIPRODUKT s.r.o. informovať Vás o našich produktoch. Zameriavame sa na to, aby sme Vám poskytli informácie o nových produktoch, o cenách a akciách. Snažíme sa našich zákazníkoch informovať o ponukách, ktoré sú pre nich výhodné a vhodné.

Všeobecné osobné údaje, ktoré sú získané na základe Vášho udeleného súhlasu, sú spracúvané po dobu platnosti Vášho udeleného súhlasu. Účelom spracúvania Vašich takto poskytnutých súhlasoch je propagácia produktov, akcií a ponúk našej spoločnosti a zaznamenávanie správania na internetovej stránke spravovanej spoločnosťou APIPRODUKT s.r.o. Zaznamenávanie správania na našej internetovej stránke sa vykonáva získaním z cookies v prípade Vášho povolenia cookies vo webovom prehliadači. Konkrétne možnosti nastavenia alebo vypnutia súborov cookies je opísané v bode 6.

Ďalším účelom, na ktorý potrebujeme Váš súhlas, je organizovanie súťaží. Výhercovia môžu získať hodnotné ceny. Právnym základom spracúvania je Váš súhlas. Spracúvame Vaše všeobecné osobné údaje po dobu jedného roka od skončenia súťaže.

Konkrétne účely spracúvania a ich právne základy sú vymenované v súhlasoch dotknutých osôb. V prípade, ak svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvoláte, spoločnosť APIPRODUKT s.r.o. okamžite pristúpi k zastaveniu spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň Vás upozorňujeme, že odvolaním súhlasu, môžete stratiť informácie o nových produktoch a výhodných ponukách.

4. Kategórie príjemcov osobných údajov a poskytovanie osobných údajov tretím stranám

APIPRODUKT s.r.o. pre zabezpečenie svojich povinností vyplývajúcich zo všeobecne platných predpisov a vyplývajúcich z obchodnej činnosti využíva odborné služby iných subjektov. APIPRODUKT s.r.o. má využívanie odborných služieb inými subjektami ošetrené sprostredkovateľskými zmluvami, na základe ktorých dochádza k určeniu pokynov a postupov pre spracúvanie Vašich osobných údajov. Medzi kategórie príjemcov patria:

Vaše osobné údaje sú poskytované aj v rámci splnenia zákonných povinností orgánom verejnej moci, ktoré sú dozorujúcimi orgánmi pri plnení obchodných činností a podnikateľskej činnosti. V tomto prípade poskytujeme Vaše všeobecné/bežné osobné údaje.

5. Uplatňovanie Vašich práv

Ako dotknutá osoba máte právo na: požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov alebo na právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, na právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať v prípade, ak právnym základom spracúvania je „súhlas dotknutej osoby“, podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uplatňovanie Vašich práv spoločnosť APIPRODUKT s.r.o. rieši bezodkladne. V prípade, ak žiadosti dotknutej osoby sa budú neprimerane opakovať, môže APIPRODUKT s.r.o. účtovať primeraný administratívny poplatok za vybavovanie takýchto žiadostí.

Žiadosti na uplatnenie Vašich práv môžete podať písomne na adresu sídla našej spoločnosti APIPRODUKT s.r.o. alebo žiadosť môžete podať elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.

Dozorujúcim orgánom pri dodržiavaní zásad ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti APIPRODUKT s.r.o. je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

6. Používanie súborov „cookie“

Spoločnosť APIPRODUKT s.r.o. môže na svojich webových stránkach používať súbory „cookie“. Ide o informáciu, ktorú webová stránka ukladá v systéme spoločnosti APIPRODUKT s.r.o., z dôvodu zapamätania si určitých informácií o Vašom správaní na webovej stránke a súvisiacich webových stránkach.

Na používanie cookies našej spoločnosti dávate súhlas odkliknutím používania cookies pri prvej návšteve našej webovej stránky. Na našich stránkacah používame niekoľko typov cookies.

Ak chcete zmeniť nastavenia cookies, ktoré sa na našej webovej stránke používajú, môžete si ich nastaviť na svojom webovom prehliadači. Skontrolujte si nastavenie automatického akceptovania súborov cookies. Automatické akceptovanie môžete zmeniť ich zablokovaním alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies zaslať do Vášho zariadenia. V prípade, ak k webovej stránke pristupujete s Vašich rozličných zariadení, odporúčame Vám prehodnotiť nastavenia akceptácie cookies na každom prehliadači.

Spoločnosť APIPRODUKT s.r.o. rešpektuje, ak si prednastavené nastavenie cookies chcete zmeniť. Zároveň Vás musíme informovať, že takáto zmena môže mať dopad na skvalitnenie poskytovania našich produktov a ponúk a na funkčnosť našej webovej stránky.

7. Spôsob spracúvania osobných údajov

Spoločnosť APIPRODUKT s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje v zmysle stanovených zásad všeobecného nariadenia o ochrane údajov. O spracúvaní Vašich osobných údajoch vedie Záznamy o spracovateľských činnostiach. V rámci zabezpečenia ochrany APIPRODUKT s.r.o. prijalo technické a organizačné opatrenia, ktorými chráni samotné spracúvanie Vašich osobných údajov. Bezpečnostné opatrenia sú určené pre spracúvanie Vašich osobných údajov v elektronickej a listinnej forme. APIPRODUKT s.r.o. na ochranu Vašich osobných údajov prijala opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu mechanickými, technickými, režimovými a personálnymi zabezpečovacími prostriedkami. Osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje boli zaškolené a poučené o spôsoboch a postupoch spracúvania osobných údajov.

Prijaté bezpečnostné opatrenia zabezpečujú primeranú ochranu spracúvania osobných údajov v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom a povahou osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť APIPRODUKT s.r.o. určila okruh oprávnených osôb, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje.

8. Doplňujúce informácie

Spoločnosť APIPRODUKT s.r.o. pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužíva automatické rozhodovanie ani profilovanie. Spoločnosť APIPRODUKT s.r.o. ani nezamýšľa uskutočňovať prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín, ani do medzinárodných organizácií.